Thành tích đạt được
Lich sử hình thành và phát triển của công ty CP thủy sản Vạn Phần Diễn Châu

C«ng ty CP Thñy s¶n V¹n phÇn DiÔn ch©u tr¶i qua trªn 60 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, qua nhiÒu lÇn thay ®æi tªn gäi vµ cÊp chñ qu¶n nh­ung ®¬n vÞ vÉn ph¸t huy truyÒn thèng lµ mét ®¬n vÞ chÕ biÕn thñy s¶n chñ lùc cña tØnh, cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm thiÕt yÕu phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n trong vµ ngoµi tØnh NghÖ An. Nhê nh÷ng ®ãng gãp to lín cña ®¬n vÞ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh vµ huyÖn DiÔn Ch©u. N¨m 1998, ®¬n vÞ ®· ®­uîc chñ tÞch n­uíc CHXHCN ViÖt nam tÆng Hu©n ch­u¬ng lao ®éng h¹ng ba.

B­uíc sang thêi kú c¬ chÕ thÞ tr­uêng, cã sù c¹nh tranh cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, ®¬n vÞ ®· chó träng nhiÒu vµo viÖc ®Çu tu­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §¬n vÞ ®· chuyÓn ®æi vµ phôc håi thµnh c«ng quy tr×nh chÕ biÕn  Nu­íc m¾m V¹n phÇn cæ truyÒn. S¶n phÈm cña ®¬n vÞ ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ tru­êng, ®­uîc ngu­êi tiªu dïng tÝn nhiÖm. Tõ n¨m 2003, ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn ®¨ng ký b¶o hé së h÷u c«ng nghiÖp Nh·n hiÖu hµng hãa n­uíc m¾m V¹n phÇn, ®u­îc cÊp GiÊy  chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu hµng hãa 56727 theo QuyÕt ®Þnh sè A5824/Q§-§K ngµy 27/08/20¼04 cña Côc së h÷u trÝ tuÖ ViÖt nam; thùc hiÖn qu¶n lý s¶n phÈm theo GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông m· sè m· v¹ch B000847 cho m· sè  89350520 cña Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng ViÖt nam. N¨m 2003, s¶n phÈm N­uíc m¾m V¹n phÇn ®· ®­îc Bé c«ng nghiÖp tÆng Huy ch­u¬ng vµng Hµng viÖt nam chÊt l­uîng cao phï hîp tiªu chuÈn.

N¨m 2007, Phßng c«ng nghiÖp vµ th­u¬ng m¹i ViÖt nam cïng Liªn hiÖp c¸c héi Khoa häc vµ kü thuËt ViÖt nam ®· tÆng cho s¶n phÈm N­uíc m¾m V¹n phÇn Gi¶i cÇu vµng Hµng ViÖt nam chÊt l­uîng cao phï hîp tiªu chuÈn quèc gia.

N¨m 2008, Trung u­¬ng Héi n«ng d©n ViÖt nam ®· tÆng ®¬n vÞ Cóp vµng v× sù nghiÖp n«ng d©n ViÖt nam.

Th¸ng 1 n¨m 2010, Héi NghÒ c¸ ViÖt nam ®· tÆng th­uëng Cóp Vµng ChÊt l­uîng vµng thñy s¶n ViÖt nam n¨m 2009.

 
 

Các tin bài đã đăng
Sản phẩm
Thành tích
Liên kết
Số lượng truy cập: 247427
Copyright © 2007 - 2011 NETNghe.,jsc. All rights reserved.